Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden DATASERVER en de hieronder ressorterende partners.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
DATASERVER: de gebruikers van deze algemene voorwaarden en de hieronder ressorterende partners;

Inlener: de opdrachtgever van DATASERVER, die van DATASERVER producten en/of diensten afneemt of anderszins overeenkomsten met de gebruiker sluit, meer in het bijzonder diensten op het gebied van het uitvoeren van automatiseringsprojecten als bedoeld in de Raamovereenkomst Dienstverlening, zoals gesloten tussen DATASERVER en de Inlener;

Uitlener: de wederpartij van DATASERVER, die ter uitvoering van overeenkomsten die DATASERVER sluit met de Inlener, diensten, producten en/of personeel ter beschikking stelt als bedoeld in de Raamovereenkomst Subcontracting, zoals gesloten tussen DATASERVER en de Uitlener;
Wederpartij: de partij waarmee door DATASERVER een overeenkomst wordt aangegaan, zijnde onder andere de Inlener en/of de Uitlener, tenzij in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald;

Offerte: een door DATASERVER gedane, al dan niet op verzoek, en in welke hoedanigheid dan ook voorkomende, prijsopgave of uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst of het doen van een aanbod dienaangaande;

Opdracht: een door de Inlener aan DATASERVER verstrekte order met betrekking tot de levering van zaken en/of diensten;

Diensten: alle in het kader van tussen DATASERVER en de Inlener, dan wel tussen DATASERVER en de Uitlener gesloten overeenkomsten, door DATASERVER verrichte en te verrichten handelingen, hieronder begrepen, doch niet hiertoe beperkt, het (doen) ontwerpen en uitvoeren van werken, het (doen) opstellen van ontwerpen, berekeningen, tekeningen, modellen, handleidingen, overeenkomsten, programmatuur, teksten, adviezen, het ter beschikking stellen van personen en/of kennis en alle overige handelingen van zakelijke dienstverlenende aard;

Reclames: alle klachten en andere mededelingen van de wederpartij omtrent de uitvoering van de met DATASERVER gesloten overeenkomsten en/of de verschuldigdheid van de uit die overeenkomsten voortvloeiende betalingen;

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DATASERVER uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, alsmede alle voor het overige door DATASERVER met een Inlener of Uitlener gesloten overeenkomsten, hieronder mede begrepen overeenkomsten voor de uitvoering waarvan DATASERVER derden inschakelt. Algemene voorwaarden van de Inlener of de Uitlener zijn slechts van toepassing indien en voor zover DATASERVER deze schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aanvaard.

2.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen DATASERVER uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door DATASERVER aan de wederpartij zijn bevestigd. Indien in afwijking van deze voorwaarden bijzondere afspraken worden gemaakt en/of bijzondere voorwaarden worden overeengekomen gelden deze alleen voor de in geding zijnde transactie en blijven de algemene voorwaarden van DATASERVER voor het overige geldend.

2.3 Indien door DATASERVER niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd, wordt dit niet geacht te zijn een afstand van het recht om in het voorkomende geval wel strikte naleving te verlangen.

3. Aanbiedingen en aanvaarding
3.1 Alle door of namens DATASERVER uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door DATASERVER, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Opdrachten, die aan DATASERVER worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden DATASERVER pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding. Er wordt evenwel geacht een voor partijen bindende overeenkomst tot stand te zijn gekomen indien DATASERVER een voor de wederpartij kenbaar begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Overeenkomsten tot het leveren van producten en/of diensten met een herhalend karakter zijn voor DATASERVER slechts bindend voor het door DATASERVER vastgelegde tijdsbestek. Indien dit tijdsbestek niet is vastgelegd is DATASERVER slechts gebonden per afzonderlijke levering/dienst, tenzij uit de aard van de
overeenkomst duidelijk anders moet worden afgeleid.

3.4 DATASERVER behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder nader door DATASERVER te stellen voorwaarden.

3.5 Fouten of onduidelijkheden in offertes of orderbevestigingen van DATASERVER kunnen niet leiden tot een afwijking van hetgeen DATASERVER heeft bedoeld en doen DATASERVER evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

4. Wijzigingen in de opdracht
4.1 Indien en nadat een opdracht door DATASERVER is aanvaard of indien anderszins een overeenkomst met DATASERVER is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met uitdrukkelijke toestemming van DATASERVER en op de door DATASERVER te stellen voorwaarden. Indien DATASERVER instemt met annulering of wijziging zal de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan DATASERVER zijn geleden verlies of gederfde winst moeten vergoeden, onverminderd het recht van DATASERVER om nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst te vorderen. Alle bijkomende leveringen en diensten van welke aard ook, blijven ten laste van de wederpartij en worden beschouwd als wijziging in de opdracht als hiervoor bedoeld.

4.2 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdrachten van de Inlener, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of de aard van de opdracht, hetzij doordat de door de wederpartij verstrekte gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

4.3 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

5. Uitvoering en risico
5.1 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de overeenkomst is voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij door de schuld van DATASERVER veroorzaakt. Uitvoering buiten normale werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen partijen.

5.2 DATASERVER heeft te allen tijde het recht zaken of diensten in gedeelten te leveren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. De Inlener is verplicht de door DATASERVER aangeboden zaken of diensten af te nemen. Indien door DATASERVER aangeboden zaken en/of diensten niet kunnen worden afgeleverd door omstandigheden, die niet aan DATASERVER zijn toe te rekenen, dan komen alle hiermee gepaard gaande kosten, voor rekening van de Inlener, onverminderd alle overige rechten van DATASERVER jegens de Inlener.

6. Termijn van uitvoering en levering
6.1 De opgegeven of overeengekomen termijnen van levering en/of uitvoering zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van termijnen is DATASERVER pas in verzuim nadat hem door de wederpartij middels schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de overeenkomst alsnog moet worden uitgevoerd, en eerst na afloop van deze termijn. Tot het moment dat DATASERVER in verzuim is als hiervoor bedoeld is de Inlener verplicht tot afname en betaling van de overeengekomen zaken en/of diensten.

6.2 In geval van verzuim als bedoeld in het vorige lid heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding doch slechts de keuze om, binnen een door DATASERVER te stellen redelijke termijn, alsnog nakoming te eisen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Gedeeltelijke levering of uitvoering van de overeenkomst door DATASERVER geeft de wederpartij slechts het recht op gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Indien geen termijn van levering of uitvoering is opgegeven of overeengekomen, zal levering en/of uitvoering plaatsvinden binnen een door DATASERVER, gelet op de omstandigheden van het geval in redelijkheid, te stellen termijn.

7. Werving & Selectie
7.1. DATASERVER hanteert voor haar dienstverlening met betrekking tot Werving & Selectie een honorarium, tenzij anders met de cliënt overeengekomen, dat gelijk is aan vijfentwintig procent (25%) van het nieuwe bruto jaarsalaris van de in dienst te nemen kandidaat.
Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan het totaal van 12 maandsalarissen, het vakantiegeld, de eventuele eindejaars en/of tussentijdse uitkeringen alsmede de vaste of ‘on target performance’ bonus en eventuele ‘sign-on’ bonussen.

7.2. Werving & Selectie opdrachten kunnen op elk moment door de opdrachtgever worden geannuleerd.

7.3. Een opdracht kan te allen tijde door de opdrachtgever worden onderbroken voor een periode van maximaal 90 dagen. Na verstrijken van deze termijn wordt de opdracht als geannuleerd beschouwd. Met opdrachtgever wordt dan bepaald in hoeverre hervatten van de opdracht zinvol is. Bij hervatting na 90 dagen wordt een nieuw honorarium overeengekomen.

In alle gevallen (fusie, reorganisatie e.d.), waarbij de positie en/of het profiel tussentijds wordt gewijzigd, behoudt DATASERVER het recht om deze opdracht onder dezelfde voorwaarden als voornoemd te beëindigen. In overleg met de opdrachtgever zal dan worden bepaald in hoeverre het hervatten van de opdracht zinvol is en tegen welke condities.

7.4 Indien relevant, worden ook de kandidaten die door de opdrachtgever worden aangeleverd c.q. bij opdrachtgever al in dienst zijn, in de procedure opgenomen. Daarnaast verbindt de opdrachtgever zich ertoe om mogelijke kandidaten, die gedurende de looptijd van de opdracht direct contact opnemen met de opdrachtgever, naar DATASERVER door te verwijzen, teneinde hen in de procedure op te nemen. De herkomst van de kandidaat heeft geen invloed op het honorarium.

7.5 Indien er binnen een tijdsbestek van een jaar (na afloop van de opdracht) behalve de reeds in dienst getreden kandidaat ook andere door DATASERVER voorgestelde kandidaten bij de opdrachtgever in dienst treden, in welke functie dan ook, dan is DATASERVER gerechtigd 20% van het bruto jaarsalaris voor elke extra door de opdrachtgever benoemde kandidaat als honorarium in rekening brengen.

7.6 Ter waarborging van optimale procesgang en vertrouwelijkheid werkt DATASERVER alleen op basis van strikte exclusiviteit.

Informatie omtrent kandidaten wordt aan DATASERVER verstrekt op voorwaarde dat deze strikt vertrouwelijk zal worden behandeld. De door DATASERVER aan de opdrachtgever te verstrekken informatie dient derhalve eveneens strikt vertrouwelijk te worden behandeld en kennisneming daarvan dient te worden beperkt tot die mensen, die direct betrokken zijn bij het selectieproces. Gegevens mogen niet worden vrijgegeven aan anderen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DATASERVER en de kandidaat, is het niet toegestaan referenties na te trekken.
Vanzelfsprekend zal DATASERVER bij de uitvoering van de opdracht alle noodzakelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.

7.7. DATASERVER is ontslagen van al haar verplichtingen nadat een kandidaat een aanbod heeft geaccepteerd of indien de opdrachtgever besluit dat de vacature vervalt of niet ingevuld zal worden, alsmede bij beëindiging van de opdracht zoals hierboven is omschreven.
Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap; DATASERVER gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of inlichtingen verkregen van referenten, juist zijn.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat; DATASERVER sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

7.8. Indien de arbeidsovereenkomst met een kandidaat binnen een periode van zes maanden na in dienst treden door opdrachtgever wordt ontbonden en dit niet het gevolg van herstructurering, reorganisatie of verandering van verantwoordelijkheden is, zal DATASERVER de opdracht opnieuw ter hand nemen. In deze situatie zal alleen het eerder overeengekomen kostenpercentage in rekening worden gebracht.

8. Prijzen
Alle prijzen zijn zonder korting of toeslag en exclusief verschuldigde belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Betaling
9.1 Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en door DATASERVER schriftelijk wordt bevestigd. DATASERVER behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van aanbetaling, vooruitbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen, dan wel om bestelde zaken niet dan onder rembours te leveren.

9.2 De wederpartij mag hetgeen hij aan DATASERVER verschuldigd is slechts verrekenen met een opeisbare schuld van DATASERVER aan de wederpartij, indien en voor zover deze schuld door DATASERVER uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Het is de wederpartij niet toegestaan enige betaling op te schorten in verband met beweerdelijke ondeugdelijkheid van de door DATASERVER geleverde diensten of producten.

9.3 Iedere betaling van de Inlener strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Inlener dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.4 Bij niet-tijdige betaling van enig door de wederpartij aan DATASERVER verschuldigd bedrag is de wederpartij door het enkele feit van niet-betaling in verzuim, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens DATASERVER zal zijn vereist.

9.5 Indien DATASERVER overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de wederpartij aan DATASERVER vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste EUR 250 bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.

9.6 De wederpartij wordt vanaf het moment van verzuim over de achterstallige factuurbedragen aan DATASERVER een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan.

9.7 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door wederpartij, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, wordt al hetgeen de wederpartij op dat tijdstip aan DATASERVER verschuldigd is, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is DATASERVER gerechtigd om alle niet of niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van DATASERVER om vergoeding te vorderen van schade, gederfde winst en/of volledige nakoming te vorderen.

9.8 DATASERVER is te allen tijde bevoegd bedragen, die hij op enig moment van de wederpartij te vorderen heeft, ongeacht de betalingstermijn van de betreffende facturen inmiddels is verstreken, te verrekenen met bedragen die DATASERVER aan de wederpartij verschuldigd is. Voor de bepaling welke bedragen door de wederpartij verschuldigd zijn aan DATASERVER en andersom, geldt als volledig bewijs de boekhouding en administratie van DATASERVER, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

10. Reclames
10.1. Reclames met betrekking tot de
juistheid van door DATASERVER gefactureerde bedragen dienen schriftelijk en binnen vijf werkdagen na datum van de betreffende factuur aan DATASERVER te zijn gericht, onder nauwkeurige opgave van de door de wederpartij gepretendeerde foutieve bedragen, bij gebreke waarvan het recht
om bezwaar te maken tegen het factuurbedrag vervalt.

10.2 Alle overige reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd aan DATASERVER te zijn gemeld, uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering van de zaken of bescheiden, dan wel na gehele of gedeeltelijke uitvoering van de door DATASERVER verrichte diensten, bij gebreke waarvan de geleverde zaken en/of diensten worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.

10.3 Reclames van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer, geheel dan wel gedeeltelijk, op.

10.4 Reclames zijn niet meer mogelijk en de prestatie van DATASERVER geldt als deugdelijk indien de wederpartij het geleverde, geheel of gedeeltelijk, zelfstandig of middels derden heeft verbruikt, gebruikt, verwerkt, verhuurd, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld. Het voornoemde is eveneens van toepassing op door DATASERVER geleverde diensten, die door de wederpartij op enigerlei wijze zijn aangewend voor de uitvoering van overeenkomsten met derden.

10.5 Indien enige reclame als bedoeld in dit artikel door DATASERVER schriftelijk en ondubbelzinnig wordt erkend heeft DATASERVER, naar zijn keuze en zonder dat DATASERVER van enige schade jegens de wederpartij verplicht is, het recht de geleverde diensten en/of zaken te herhalen, respectievelijk vervangen, dan wel de wederpartij naar evenredigheid een prijsreductie te verlenen, indien de onvolkomenheid in de uitvoering van relatief beperkte omvang is. De wederpartij dient DATASERVER hiertoe een redelijke termijn te gunnen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 DATASERVER is, onverminderd het bepaalde in artikel 9, lid 5, niet aansprakelijk voor enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect, gevolgschade, winstderving en bedrijfsschade daaronder mede begrepen, tenzij de wederpartij aantoont dat er in substantiële zin sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van DATASERVER.

11.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde zal DATASERVER in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van een hoger bedrag dan het honorarium dat DATASERVER in het kader van de uitvoering van de betreffende opdracht heeft ontvangen, en, bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, tot een maximum van het gedeclareerde bedrag over de laatste zes maanden.
Iedere rechtsvordering jegens DATASERVER terzake van geleverde zaken en/of diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van levering.

11.4. De wederpartij zal DATASERVER vrijwaren voor alle aanspraken van derden, ongeacht de aard en omvang daarvan, en ziet te dezer af van regres op DATASERVER.

12. Retentierecht
Als DATASERVER zaken onder zich heeft van de wederpartij heeft DATASERVER het recht om zijn verplichting om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten totdat hetgeen de wederpartij aan DATASERVER verschuldigd is volledig is voldaan.

13. Niet toerekenbare tekortkomingen
(overmacht)
13.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming, hierna te noemen: overmacht, wordt in de zin van deze voorwaarden verstaan alle omstandigheden die de normale uitvoering van een overeenkomst verhinderen en niet aan DATASERVER zijn toe te rekenen, zoals onder andere (doch niet beperkt tot): gebrek aan of stagnatie in de aanvoer van grondstoffen, halffabrikaten en hulpmiddelen en/of gereed product als gevolg van weersomstandigheden, natuurrampen, transportbelemmeringen en besmetting of besmettingsgevaar; bedrijfsstoringen, gebreken of schade aan productiemiddelen; staking of vergelijkbare acties; (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen van derden; alsmede overheidsmaatregelen.

13.2 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen van DATASERVER jegens de wederpartij opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst middels schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat over en weer enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

13.3 Indien DATASERVER met meer dan één wederpartij gelijke of gelijksoortige overeenkomsten heeft gesloten, welke door overmacht niet of slechts gedeeltelijk uitvoerbaar zijn, is DATASERVER naar eigen inzicht bevoegd te bepalen welke overeenkomst of overeenkomsten hij in welke mate nakomt. Indien DATASERVER ten tijde van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst afzonderlijk ter factureren en is de wederpartij gehouden de factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst, tenzij aan het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst in redelijkheid geen zelfstandige waarde kan worden toegerekend.

14. Overige bepalingen
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen berusten auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door DATASERVER geleverde en ter beschikking gestelde zaken en diensten, zoals (doch niet beperkt tot) ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, programmatuur, concepten en offertes, bij DATASERVER en vrijwaart de wederpartij DATASERVER voor alle aanspraken van derden terzake.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle met DATASERVER gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, bevoegd in de plaats van feitelijke of statutaire vestiging van DATASERVER.

15.3 Het bovenstaande wordt geacht door Inlener/Uitlener/opdrachtgever te zijn gelezen en geaccepteerd. Aan Inlener/Uitlener/opdrachtgever wordt bij aanvaarding van een opdracht een exemplaar van deze voorwaarden overhandigd.